Disclaimer

1. Maildisclaimer

De inhoud van deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden te vernietigen. Het kopiƫren, verdelen of ander gebruik van deze e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden is strikt verboden.
De geadresseerde dient de authenticiteit en integriteit van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden te controleren. Zij kunnen virussen bevatten en het komt aan de geadresseerde toe het bericht op eventuele virussen te controleren. Noch de afzender, noch Decat nv aanvaardt enige aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit ontvangst of gebruik van deze e-mail als gevolg van fouten of vertraging in de verzending via internet.
De auteur van deze e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. De personeelsleden en vertegenwoordigers van Decat nv kunnen echter geen bindende overeenkomsten sluiten namens Decat nv via uitwisseling van e-mails met andere partijen, zonder dat er een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging op volgt.
De elektronische post kan gelezen en bewaard worden door andere personen binnen Decat nv of door derden die in opdracht van Decat nv diensten verrichten. Wanneer Decat nv persoonsgegevens verzamelt, zal zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2 . Disclaimer website

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Decat Energy Technics nv is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Decat Energy Technics nv.