Algemene voorwaarden Decat Energy Technics nv

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden) beheersen alle rechtsbetrekkingen (o.a. niet limitatief: bestellingen, bestelbons, offertes, facturen, werkopdrachten, overeenkomsten, leveringen, diensten, enz…) aangegaan met of uitgevoerd door Decat Energy Technics NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8630 Veurne, Handelsstraat 15 en met ondernemingsnummer 0416.245.806 (verder genoemd DECAT) EN de wederpartij in deze rechtsbetrekking hierna genoemd de Klant.

1.2. Tenzij er expliciet en schriftelijk van deze Voorwaarden wordt afgeweken, zijn zij bindend voor de Klant en primeren zij boven alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden, met inbegrip van de eigen algemene voorwaarden van de Klant.

1.3. In geval van nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze Voorwaarden, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing. In voorkomend zal de ongeldige of nietige clausule vervangen worden door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die de ongeldige of nietige clausule zo veel mogelijk benadert in de mate van het mogelijke. In het bijzonder zullen termijnen of vergoedingen die te hoog of te laag worden bevonden, herleid worden tot hetgeen maximum aanvaard wordt door de courante rechtspraak terzake.

1.4. Het feit dat DECAT één of andere clausule die in deze Voorwaarden in haar voordeel gestipuleerd is, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht zich daarop alsnog te beroepen.

1.5. De Klant dient zelf al de wettelijke, administratieve en reglementaire voorschriften te respecteren en te vervullen en dient daarbij te beschikken over al de nodige vergunningen m.b.t. de uit te voeren werken (o.a. niet-limitatief: milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning,...).

1.6. De uit de overeenkomst tussen DECAT en de Klant voortvloeiende rechten en plichten kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van DECAT.

2. Studies, offertes, overeenkomsten.

2.1. De offertes van DECAT worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt en zijn slechts bindend wanneer ze door een bestuurder of de aangestelde projectleider zijn ondertekend.

2.2. Behoudens andersluidend akkoord hebbend de offertes van DECAT een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf de offertedatum.

2.3. Studies, tekeningen, plannen, ontwerpen en andere documenten ter beschikking gesteld van de Klant, blijven eigendom van DECAT. DECAT behoudt zich het recht voor deze zonder toelating van de Klant voor eender welke andere doeleinden/projecten te gebruiken. Zij mogen door de Klant niet aan derden worden overgemaakt, noch ter inzage worden aangeboden, noch gekopieerd worden, op straffe van een schadevergoeding van 15 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van DECAT om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien een grotere effectieve schade kan worden aangetoond.

2.4. Alle eenheidsprijzen vermeld op de offertes/bestelbonnen/werkbonnen zijn exclusief B.T.W. Samengestelde prijsopgaven verplichten DECAT geenszins tot het verrichten of leveren van een gedeelte van het werk, dienst of goed tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5. Een offerte is altijd een raming van de opgegeven werken. Wanneer de Klant verzoekt dat DECAT meerwerken zou uitvoeren, aanvaardt deze dat de meerwerken niet zijn inbegrepen in de offerte en aldus bijkomend gefactureerd zullen worden.

2.6. Indien DECAT op vraag van de Klant de uitgereikte factuur dient te hermaken (vb. ander facturatieadres) zal een administratiekost van € 75 aangerekend worden.

2.7. Offertes zijn steeds gebaseerd op de alsdan geldende waarden van lonen, materialen, grondstoffen en diensten. In geval van officiële prijsverhogingen van genoemde waarden, heeft DECAT het recht de prijzen evenredig aan te passen en dit tot aan de levering of volledige afwerking.

2.8. Alle taksen en heffingen van om het even welke aard zijn ten laste van de Klant. Indien op vraag van de Klant BTW-afwijkingen worden toegestaan die nadien na controle verkeerd blijken te zijn, zal de Klant tussenkomen in betaling van de niet geheven BTW en de eventuele bijkomende boete en rente opgelegd door de bevoegde overheid.

2.9. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, blijven alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door DECAT opgestelde documenten en uitgevoerde werken, de uitsluitende eigendom van DECAT, zelfs indien deze zijn gecreërd in opdracht van de Klant. DECAT behoudt zich het recht voor het resultaat van haar werk of project te gebruiken voor haar eigen publiciteit zoals de opname op haar website of in andere documenten. Behoudens schriftelijk verzet van de Klant kan o.m. de naam en de aard van het project en een adresverwijzing worden vermeld.

3. Uitvoering, levering, termijnen.

3.1. Alle door DECAT opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts benaderend en informatief. Op generlei wijze kan het overschrijden van deze termijnen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding of verwijlintresten ten laste van DECAT. Alleszins kan dergelijke vordering door de Klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van DECAT, waarbij vervolgens aan deze laatste een redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing.

3.2. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven iedere vordering tot schadevergoeding uit, ongeacht in welke mate de uitvoering van de overeenkomst erdoor beïnvloed wordt. Voor de toepassing van deze Voorwaarden, zal o.a. niet limitatief als vorm van overmacht worden beschouwd: algemene of gedeeltelijke staking bij DECAT, dan wel bij één of meerdere leveranciers, schaarste van transportmiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekten, brand, vorst, grote droogte, uitzonderlijke regenperiodes, natuurrampen, oorlog, storm, hagel, overstroming, diefstal, vandalisme, enz.

3.3. De Klant staat in voor de goede bereikbaarheid van de werf in normale werfomstandigheden. Tijdens de uitvoering van de werken en de levering van de goederen, is iedere Klant gehouden om kosteloos nutsvoorzieningen, zoals water, elektriciteit en andere vereiste bouwplaatsvoorzieningen, ter beschikking te stellen. Eveneens dienen de aangestelden van DECAT werfafval te kunnen deponeren op last van de klant.

3.4. In geval van verkoop van goederen vindt de levering van de goederen steeds plaats af fabriek/magazijn (ex works) en worden deze aanvaard op plaats van de levering. Het risico gaat over op de Klant op het tijdstip van de levering. Ongeacht het voorgaande kunnen DECAT en de Klant overeenkomen dat DECAT zorgt voor het transport naar de Klant of een door de Klant opgegeven plaats van levering. Het risico en de kosten van verpakking, laden, transport, lossen en opslag rusten in dat geval bij de Klant. De goederen worden steeds verzonden op risico van de Klant.

3.5. In geval van aanneming worden de goederen op risico van DECAT tot op de werf gebracht. Het risico gaat over op de Klant zodra de goederen de werf hebben bereikt. De Klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Schade, verlies of diefstal van de geleverde goederen na levering op de werf zijn ten laste van de Klant.
De Klant zorgt voor collectieve veiligheidsvoorzieningen op de werf. Geleverde goederen op de werf, waarvan de plaatsing wordt verzorgd door DECAT, worden door de Klant in bewaargeving aanvaard. De Klant zal in het kader van deze bewaargeving de bouwplaats voldoende beveiligen om schade, verlies of diefstal te voorkomen.

3.6. De planning en uitvoering van de werken, bestellingen en leveringen geschieden pas na betaling van het eventueel contractueel bedongen voorschot en nadat de Klant zijn verplichtingen krachtens en uit de overeenkomst en deze Voorwaarden volledig is nagekomen.

3.7. DECAT behoudt zich het recht voor om werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.

3.8. DECAT behoudt zich tevens het recht voor om op de werven materialen te leveren of te laten leveren afkomstig van derden, van een verschillend merk dan voorzien in de offerte, bestek of contract, mits een vergelijkbare kwaliteit wordt geboden, zonder dat hiervoor vergoedingen en/of minprijzen verschuldigd kunnen zijn.

4. Prijsberekening.

4.1. Alle werken, leveringen, werkuren die niet expliciet vermeld zijn in de bestekken en offertes, zullen afzonderlijk aangerekend worden aan het standaard regietarief. Ten aanzien van DECAT moeten bijbestellingen of wijzigingen van de uit te voeren werken steeds schriftelijk bewezen worden.

4.2. DECAT heeft het recht de wijzigingen of uitbreidingen van bestelde werken door de Klant, en de hiervoor bedongen prijs, met alle middelen van recht te bewijzen.

4.3. Grondwerken, andere bouwkundige werken, diepteaardingen, specifieke kosten van de netbeheerder en keuringskosten zijn nooit inbegrepen in de vooropgestelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.4. De werkuren zijn steeds gebaseerd op de normale werkuren (8u-17u) van de aangestelden van DECAT. Voor werken buiten deze uren en buiten de normale werkdagen, zullen de wettelijk in voege zijnde verhogingen van toepassing zijn. Voor alle prestaties - uitgezonderd werken waar een globale forfaitaire prijs (werk, materiaal, verplaatsing) werd vastgelegd - worden de verplaatsingskosten (d.i. brandstofkost & slijtage van de wagen), de verplaatsingstijd heen en terug naar de zetel van de firma, alsmede vervoer & behandeling van materiaal in rekening gebracht. De tarieven per man en per dag zullen berekend worden volgens het barema van toepassing gesteld door het paritair comité van de sector. Worden niet als normale werkdag beschouwd: zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen.

4.5. Prijzen en taksen worden berekend volgens de gegevens verstrekt door de Klant die voor eventuele onjuiste of laattijdige inlichtingen verantwoordelijk blijft.

5. Betaling.

5.1. Prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst en bij gebreke hieraan naargelang de vooruitgang van de werken. Bij substantiële levering (i.e. een verkoopwaarde btw exclusief > € 10.000 ) van goederen op de werf, behoudt DECAT zich het recht voor om deze goederen onmiddellijk afzonderlijk aan te rekenen.

5.2. Behoudens afwijkende bepalingen, zijn alle facturen van DECAT betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, met uitzondering van facturen betreffende de prestaties vermeld onder punt 9 en 10 van deze Voorwaarden. Korting contant wordt niet toegestaan. De facturen van DECAT zijn betaalbaar in Euro op de maatschappelijke zetel van DECAT. Betalingen door de Klant worden steeds eerst aangerekend op eventueel vervallen interesten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste niet-betaalde factuur/facturen, zelfs indien bij de betaling door de Klant verwezen wordt naar een recentere factuur.

5.3. Bij laattijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10% van het totaal openstaand saldo, met een minimum van € 125, evenals verwijlintresten a rato van 10% per jaar op het totaal openstaand saldo. Alle juridische kosten om betaling af te dwingen kunnen bij de openstaande schuld gevoegd worden.

5.4. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het verval van eventueel toegestane kortingen of betalingstermijnen met zich meebrengen, alsook de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog aan DECAT verschuldigde facturen / sommen.

5.5. Bij laattijdige betaling zal DECAT de mogelijkheid hebben om alle uitstaande bestellingen te schorsen of te annuleren (onder voorbehoud van alle rechten en vorderingen) en om alle prestaties voor deze Klant te schorsen, lastens en op risico van de Klant (ongeacht of deze voortvloeien uit voorgaande of latere overeenkomsten) en deze pas te hervatten vanaf de regularisatie van de betaling. In voorkomend geval heeft DECAT tevens het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden lastens te Klant, onverminderd haar recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

5.6. Eventuele commissies verschuldigd door DECAT aan de Klant kunnen slechts worden toegekend indien alle betalingen van het contacterende project werden gedaan binnen de betalingsvoorwaarden.

5.7. Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

6. Eigendomsvoorbehoud ingevolge niet betaling facturen.

6.1. Zelfs na hun incorporatie blijven de geleverde goederen eigendom van DECAT tot de algehele betaling van alle openstaande facturen. De Klant is er zolang enkel houder van en mag ze niet verwerken, vervreemden of bezwaren tot de volledige betaling. De Klant mag de geleverde goederen niet verwerken tot volledige betaling is er zolang enkel houder van en mag ze niet vervreemden of bezwaren. In geval van niet betaling door de Klant, mag DECAT de goederen zonder toestemming van de Klant weer losmaken en terugnemen, nadat deze aangetekend in gebreke werd gesteld. Eventuele voorschotten dienen ter vergoeding van de door DECAT geleden schade en zijn aldus definitief verworven. Minwaarde op geleverde goederen wordt in rekening gebracht.

6.2. De eigendom gaat definitief over op de Klant, zodra deze alle openstaande facturen betaald heeft.

7. Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid.

7.1. DECAT verbindt zich slechts tot een middelenverbintenis. DECAT is in ieder geval slechts aansprakelijk in geval van grove fout, opzettelijke fout of bedrog. DECAT is evenmin aansprakelijk voor schade uit gegeven adviezen. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij DECAT bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij DECAT steeds de bedoeling van de Klant als leidraad en uitgangspunt neemt. De Klant dient zelf te onderzoeken of het geleverde geschikt is voor het doel dat hij voor ogen heeft, indien nadien blijkt dat dit niet zo is, is DECAT niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

7.2. De waarborg m.b.t. de DECAT geleverde goederen en uitgevoerde werken: a) strekt zich niet verder uit dan de waarborg gegeven door de fabrikant en de leveranciers van DECAT; b) is beperkt tot het vervangen van defecte stukken met uitsluiting van het arbeidsloon en de verplaatsingskosten; c) is slechts van kracht na volledige betaling van de factuur van DECAT; d) is niet van kracht indien er aan de geleverde goederen of uitgevoerde werken veranderings- of herstellingswerken werden uitgevoerd door derden of de goederen werden gebruikt op een wijze in strijd met hun bestemming. De waarborg geldt niet voor: a) schade door onvoldoende of gebrekkig onderhoud van de goederen; b) schade door de ondeugdelijke opslag, het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de goederen; c) schade veroorzaakt door overmacht; d) schade door een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon; en e) vorst- of vochtschade.

7.3. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek is waar wettelijk voorzien van toepassing.

7.4. Onverminderd het voorgaande, zal de eventuele schadevergoedingen waartoe DECAT zou gehouden zijn tegenover de Klant en tegenover derden, nooit hoger zijn dan 5 % van de waarde van de overeenkomst in uitvoering waarvan het schadeverwekkend feit heeft plaatsgevonden, en dit mits de Klant schade bewijst voor minstens dit bedrag. DECAT wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor bedrijfsschade, exploitatieschade, reputatieschade, gederfde inkomsten en winsten of andere indirecte schade. De Klant vrijwaart DECAT voor deze zaken tegen alle aanspraken van derden, zowel de contractuele als de buitencontractuele. De Klant draagt ook alle aansprakelijkheid opzichtens derden, inzonder tegenover de buren (art. 544 B.W.) voor schade of hinder die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst.

7.5. Door de Klant wordt afstand van verhaal gedaan t.a.v. DECAT voor zichzelf en zijn verzekeraar, in geval van uitkering na een schadegeval.

7.6. Indien de overeenkomst zaken betreft die DECAT van derden betrekt of heeft betrokken, is haar aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van DECAT jegens DECAT aansprakelijk is.

7.7. DECAT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat DECAT is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en eisen.

8. Klachten.

8.1. De Klant is verplicht de inhoud van de levering en van de factuur onmiddellijk na te zien bij de ontvangst.

8.2. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestonden en waarvan de Klant kennis had of behoorde te hebben, moeten binnen de 8 dagen na de levering of plaatsing per aangetekend schrijven worden gemeld aan DECAT, bij gebreke waaraan de Klant geacht wordt deze te hebben aanvaard en ze gedekt zijn. Worden niet beschouwd als (on)zichtbaar gebrek, noch als een gebrek in de conformiteit: lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

8.3. De aansprakelijkheid van DECAT voor verborgen gebreken is beperkt tot één jaar na de levering van de goederen of één jaar na uitvoering van de diensten, voor zover en in de mate dat de waarborg van de leverancier van DECAT nog niet verlopen is. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de 8 dagen na de ontdekking worden medegedeeld op straffe van verval en dit per aangetekend schrijven aan DECAT.

8.4. Elke klacht of opmerking op een factuur van DECAT dient onmiddellijk en ten laatste 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven door de Klant aan DECAT te worden gemeld, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn door de Klant.

8.5. Klachten worden slechts aanvaard en zijn pas geldig, indien zij op duidelijke en gemotiveerde wijze de aard en de oorzaken van de klacht meedelen.

8.6. Gegronde klachten zullen binnen een redelijke uitvoeringstermijn worden opgelost of hersteld.

8.7. Geen enkele klacht verleent de Klant het recht om de betaling van opeisbare vorderingen van DECAT geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.

8.8. De Klant aanvaardt dat de personen die voor hem het werk opvolgen, de goederen in ontvangst nemen en aanwezig zijn bij of rond de uit te voeren werken, bevoegd zijn om de leverings- of werkbonnen te ondertekenen en daardoor de Klant te verbinden. DECAT heeft het recht de voortzetting van de werken op te schorten bij weigering van ondertekening.

8.9. De volgende situaties kunnen geen aanleiding geven tot enige klacht of recht geven op enige schadevergoeding: Afwijkingen in kleur, hardheid, glans, dichtheid, gewicht en maat van minder dan 10%; de in het concept, aanbieding, prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.

9. Herstellingen en depannages.

9.1. In afwijking op artikel 5.2 van deze Voorwaarden, zijn facturen die betrekking hebben op depannages of herstellingen, betaalbaar uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum.

9.2. De waarborg waarvan de Klant geniet op basis van artikel 7, beperkt zich uitsluitend tot het vervangen stuk waarvan de gebrekkigheid bewezen is, exclusief de prestaties en andere kosten, die aldus gefactureerd zullen worden.

10. Huur.

10.1. Als de factuur of de offerte betrekking heeft op huur van goederen, dan blijft het gehuurde materiaal de eigendom van DECAT. Bij vaststelling van gebreken aan het gehuurde materiaal dient de huurder DECAT hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen.

10.2. Gedurende de volledige huurperiode zal de Klant instaan voor een perfect onderhoud, de vereiste periodieke keuringen en het nazicht op defecten van het gehuurd goed, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. De kostprijs hiervan valt ten laste van de Klant.

10.3. De Klant dient zich te verzekeren tegen het risico van diefstal en beschadiging van het gehuurd goed. Bij diefstal of beschadiging kan enkel de Klant verantwoordelijk gesteld worden voor alle schadekosten.

10.4. In afwijking op artikel 5.2 van deze Voorwaarden, zijn facturen voor huur uiterlijk betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum.

11. Schorsing - Ontbinding - Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.

11.1. DECAT heeft het recht om zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst elke overeenkomst met de Klant als ontbonden te beschouwen lastens de Klant en alle leveringen en diensten te staken, alleszins te schorsen, op risico en voor rekening van de Klant, met terugname van de geleverde goederen en onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen, in geval van:
• Niet-naleving door de Klant van deze Voorwaarden; of
• Faillissement van de Klant of het instellen van een vordering tot faillietverklaring tegen de Klant;

11.2. DECAT behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst elke overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang te ontbinden en alle leveringen en diensten te staken, alleszins te schorsen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant, in geval van:
• Overmacht in hoofde van DECAT, zelfs indien de situatie van overmacht slechts tijdelijk is; of
• De bestelde goederen niet langer in de handel verkrijgbaar zijn.

11.3. Onverminderd de overige rechten van DECAT, zal in geval van ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, de Klant steeds gehouden zijn tot vergoeding van de reeds geleverde goederen en diensten tot op datum van ontbinding.

11.3. In geval van schorsing van de overeenkomst door DECAT overeenkomstig het voorgaande, bepaalt DECAT zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is (o.a. niet limitatief omwille van opgelopen vertraging). Wanneer de schorsing te wijten is aan een fout of nalatigheid van de Klant, zal de Klant de schade vergoeden die DECAT hierdoor zou lijden (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse schade).

11.4. In geval een overeenkomst voorafgaandelijk aan de uitvoering eenzijdig door de Klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, om welke reden dan ook, is deze aan DECAT een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van DECAT om de gedwongen uitvoering in natura te vorderen of een hogere schadevergoeding te vorderen, indien een grotere effectieve schade kan worden aangetoond.

12. Toepasselijk recht - Bevoegdheid.

12.1. Deze Voorwaarden alsmede elke overeenkomst tussen DECAT en de Klant worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

12.2. Alle geschillen tussen de Klant en DECAT, die niet minnelijk kunnen worden geregeld, zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, afdeling Veurne behoren.